CLAIRVOYANT READING - EN SJEL TIL SJEL KOMMUNIKASJON.

Sjelemøter. Bildet malt av Lillian Nordli.
Foto: Hans Christer Rask Arnesen

Clairvoyant Reading.

Vi sitter i trygge omgivelser og lager et godt beskyttet rom der det du er klar for å - se - og gi slipp på, kommer opp i din aura. Dette blir formidlet ved å - se -, vi bruker vårt 3,dje øye og får informasjon gjennom både syn, hørsel, tanke og eller følelser. Det som kommer frem av bilder, farger og annen relevant informasjon, formidler vi til deg på den beste og enkleste måte.

Vi er nøye med å finne din - lesefarge/frekvens - der og da,  for å få frem mest mulig rett informasjon. Sagt på en annen måte finner vi din riktige kanal, rette frekvens, slik at informasjonen blir riktig og at det ikke kommer inn annen urelevant informasjon.

Etter å ha funnet din lese farge, starter vi som regel med å - lese - deg som et bilde med en blomst, med en sol over. Rotsystemet på blomsten fortelle om din jording/bakkekontakt og tilstedeværelse. Blomsten forteller hvor åpen eller lukket du er. Det er som regel veldig mye annen informasjon i dette bildet som vi så formidler på best mulig måte.

Videre - leser - vi på hvert enkelt chakra, med start på Rotchakra, videre Hara-,Solar-,Hjerte-,Hals-,Panne- og tilslutt ditt Krone Chakra. I auraen rundt hvert Chakra ligger det mye informasjon som d, som regel, er klar for å få bevissthet på og gi slipp på.

I tillegg kan vi gå inn på konkrete spørsmål som du har, for eksempel arbeidssituasjoner, familieforhold osv. Hus, steder, kjeledyr mm. kan også være aktuelle temaer. Muligheten er mange og slikt som tid og rom eksisterer ikke på samme måte som vi er vant til i vår materielle eksistens på moder jord.

Ved å bli - sett - kan du og din sjel få bekreftelse på ting du ofte vet - inni - deg. Det skjer som regel mange ting med både deg og din familie, ditt husdyr ol. under selve Readingen og i tiden etterpå.

Vi kan foreta Readinger med både en eller to tilstede, i tillegg til deg. Styrken vår ligger i at vi da representerer både det feminine og maskuline aspekt når to leser deg.

Høres det spennede ut?

Kontakt Ønskegnisten

E-post: hcraskarnesen@gmail.com

Mobil: 98623054